Argentinsk Forening i Danmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Home Vedtægter

Vedtægter

Email Udskriv PDF

 

VEDTÆGTER FOR

ARGENTINSK FORENING I DANMARK

med ændringer vedtaget på generalforsamlingen i
1972, 1974, 1976, 1994, 1997, 2007, 2010 og 2013

§ 1.

Argentinsk Forening i Danmark har hjemsted på Sjælland.

 

§ 2.

Foreningens formål er at samle alle, der har tilknytning til Argentina, til jævnlige sammenkomster og gennem kontakt med argentinske og danske myndigheder, at give den danske befolkning større kendskab til Argentina. At støtte og hjælpe de danske kolonier i Argentina og at uddybe venskabet mellem de to nationer. Om muligt, samarbejder foreningen med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål. Ethvert politisk og religiøst formål er udelukket.

 

§ 3.

Enhver, der kan gå ind for foreningens formål, kan optages som medlem.

 

§ 4.

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på en ordinær generalforsamling, og består af 5 medlemmer, med følgende stillinger: formand, viceformand, kasserer, sekretær, og vokal, i en periode for 2 år ad gangen; tre bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år og to på ulige. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem der stiller op til bestyrelsen, skal have betalt kontingent forud for generalforsamlingen, og skal være til stedet her ved eller have givet skriftligt tilsagn ved fravær.

 

Stk. 2

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges efter almindeligt flertal. Alle opstillede kandidater sættes under valg samtidig. Ethvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst to eller tre kandidater, afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. (iflg.§4; stk.1).

 

Stk. 3

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår inden udløbet af valgperioden, kan bestyrelsen udpege en suppleant for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis antallet af medlemmer i bestyrelsen bliver reduceret til mindre en det der er påkrævet (fem), også efter at have kaldt suppleanter til rådighed og optage stillingerne, skal bestyrelsen indkalde til Ekstraordinær Forsamling inden femten dage, som skal afholdes inden de 30 følgende dage, med henblik på en bestyrelse.

 

Stk. 4

Mindst tre af bestyrelsens medlemmer skal fuldt ud magte det spanske sprog, indgående kendskab til argentinsk og dansk-argentinsk mentalitet, samt have opholdt sig i Argentina.

 

Stk. 5

Endvidere vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Revisorens valgperiode er 2 år. Revisor suppleantens valgperiode er 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 6

Bestyrelsen vælger af sin midte efter hver generalforsamling formand, næstformand, sekretær samt kasserer.

 

§ 5.

Generalforsamlingen, der afholdes hvert år efter afsluttede regnskab, er den øverste myndighed og afgør alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal og er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel pr. brev eller mail. Sammenlagt invitationen til General Forsamlingen, skal der sendes et regnskabs resumé, allerede godkendt af revisoren. For at være stemmeberettiget skal man have været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og have betalt kontingent. Hvis en medlem der træder ind i bestyrelsen ikke har været i forening over 3 måneder, der annulleres betingelsen af 3 måneders anciennitet.

Generalforsamlingen vælger blandt samtlige fremmødte en dirigent og to stemmetællere. Det reviderede regnskab fremlægges. Enhver afstemning - herunder også valg - skal være skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Fraværende medlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal tilsendes bestyrelsen og være afsendt anbefalet senest 5 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling skal med 3 ugers varsel indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Med hensyn til indkaldelsesmåden og forslag til behandling følges de samme regler som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 6.

Forenings regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni det følgende kalenderår. Opkrævning af kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, følger kalenderåret (1/januar -31/december). Stemmeretten kan kun bevares, hvis kontingentet for kalenderåret er betalt inden generalforsamlingen. Udmeldelse af foreningen skal finde sted skriftligt og inden kalenderårets udløb. Udelukkelse af foreningen kan finde sted efter bestyrelsens skøn, men skal stadfæstes af generalforsamlingen.

 

§ 7.

Foreningens midler forvaltes af kassereren efter retningslinjer vedtaget på generalforsamlingen og beslutninger truffet på bestyrelsesmøder.

 

§ 8.

Den til enhver tid herværende argentinske ambassadør er æresmedlem i foreningen.

Desuden foreslås til æresmedlem kun personer, der på et eller flere områder har ydet en særlig indsats til gavn for foreningen. Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens indstilling.

Under Generalforsamlingen godkendes forslag fra bestyrelsen.

Et æresmedlem har livsvarigt gratis medlemskab, men kun stemmeret ved generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen, hvis vedkommende på et tidligere tidspunkt har været et aktivt medlem af foreningen .

 

§ 9.

Vedtægtsændringer kan kun finde sted efter beslutning af generalforsamlingen (iflg.§5). Disse love træder i kraft straks efter deres vedtagelse.

 

§ 10.

Foreningen kan kun ophæves, når der tages beslutning herom på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvortil der er mødt mindst 50% af medlemmerne, og der stemmes for af mindst 3/4 af de fremmødte. Foreningens eventuelle formue skal ved ophævelse stilles til rådighed for støtte til dansk-argentinske interesser.

 

Udgivelse: September 2013